• info@vloerette.nl
  • 0320 226551 | Zo-Ma gesloten Di-Vri: 10:00-17:30 Za 10:00-17:00
  • Hemelvaartsdag gesloten
  • info@vloerette.nl
  • 0320 226551

Even voorstellen !

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VLOERETTE

1.
Het aangaan van overeenkomsten voor levering van
3.7.
Bij niet- of niet tijdige- of gedeeltelijke betaling dan wel niet of niet-

vloeren, vloerdelen alsmede aanverwante goederen.

behoorlijke nakoming van enige op de opdrachtgever rustende

1.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en

verplichtingen, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en

overeenkomsten tot het leveren van goederen en/of diensten, tenzij

heeft VLOERETTE zonder enige ingebrekestelling het recht om

uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag 2% rente

1.2.
Op de door ons af te sluiten overeenkomsten is steeds het

per maand of gedeelte van de maand van de vervaldag af in

Nederlandse recht van toepassing.

rekening te brengen, onverminderd aan VLOERETTE verder

1.3.
Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting

toekomende rechten, waaronder het recht op de opdrachtgever alle
1.4.
Al onze offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. De

op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de

geldigheidsduur van offertes is afhankelijk van de te leveren

buitengerechtelijke incassokosten, de laatste voor ten minste 10 %

goederen en zal nooit langer zijn dan twee weken.

van het te vorderen bedrag met een minimum van 500 euro te verhalen.
1.5.
VLOERETTE heeft het recht bij verhogingen en/of wijzigingen

van prijzen deze door te berekenen aan opdrachtgever.

4.
Reclames/Garantie

1.6.
Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk
4.1.
De door VLOERETTE gegeven garanties betreffen nimmer het

annuleert, is hij gehouden aan VLOERETTE alle met het oog

leggen, doen leggen van de geleverde goederen dan wel de

op de uitvoering van deze opdracht gemaakte onkosten, als ook

gevolgen hiervan. de ondervloer, feitelijke omstandigheden van de

overige uit bewuste annulering voortvloeiende schaden te

locatie ( zoals ( lucht)vochtigheid , warmtewisselingen etc.) waar de

vergoeden, met een minimum van 35 % van het aankoopbedrag.

geleverde goederen zijn geheel voor rekening en risico van

opdrachtgever.

2.
Leveringen

4.2.
Verwerking en opslag dient te geschieden zoals door VLOERETTE
2.1.
Alle leveringen worden geacht plaats te vinden in de betreffende

aangegeven, dan wel op de voor de betreffende goederen

gemeente waar VLOERETTE gevestigd is. Overeenkomsten

gebruikelijk kundige wijze. Onoordeelkundige behandeling of

leveringstermijnen zullen zo veel mogelijke acht worden genomen

onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit iedere klacht uit

doch zijn niet bindend. Overschrijding van overeenkomsten

en doet iedere vorm van garantie en/of waarborg vervallen. De

termijnen- al dan niet als gevolg van wijziging van omstandigheden

voorlegservice van VLOERETTE – indien van toepassing is

of veranderingen in een reeds verstrekte opdracht – zal de

enkel informatief en geeft geen recht op verdere aanspraken.

opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding.

4.3.
De door VLOERETTE gegeven garanties hebben nimmer een

Ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige

grotere omvang dan de betreffende fabrieksgarantie.

verplichting, welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst
4.4.
Reclames worden door VLOERETTE slechts in behandeling

of uit enigerlei andere overeenkomst mocht voortvloeien. Bij

genomen indien deze worden ingediend binnen 8 dagen nadat

excessieve overschrijving van de levertijd, zulks ter beoordeling van

opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of had kunnen ontdekken,

VLOERETTE, zal deze in nader overleg treden met de

bij gebreke waarvan het reclamerecht uit dien hoofde is vervallen.

opdrachtgever.

4.5.
De aan enig houtproduct te relateren gebruikelijke eigenschappen

2.2.
Hoewel VLOERETTE een verzoek om met wijzigingen,

alsmede afwijkingen aan de geleverde goederen betreffende kleur

aanvullingen en correcties van de overeengekomen leveringen in te

en tekening – ook ten opzichte van onbewerkte goederen door licht

stemmen steeds welwillend zal overwegen, bestaat tot een

en gebruik van veredelingsmiddelen – slijtvastheid stof en andere

dergelijke instemming geen enkele verplichting.

verontreinigingen in de veredeling laag en dergelijke( indien en

2.3.
Ingeval niet toerekenbare tekortkoming de uitvoering van de

voor zover al aan VLOERETTE toerekenbaar ),welke uit

overeenkomst vertraagt of verhindert, is VLOERETTE bevoegd

technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende normen c.q.

de overeenkomst te annuleren zonder dat dit de opdrachtgever enig

handels – usance, kunnen nimmer aanleiding geven tot enigerlei aan –

recht geeft op schadevergoeding.

spraak jegens VLOERETTE.

2.4.
Het risico van de geleverde goederen gaat over op de opdrachtgever
4.6.
Om in aanmerking te kunnen komen voor garantie is retournering

op het moment van feitelijke aflevering. Behoudens andersluidende

van de betreffende goederen een voorwaarde, tenzij een naar de

schriftelijk vastlegging worden de goederen geacht in goede staat

mening van VLOERETTE afdoende beschrijving van het

en zonder enige beschadiging te zijn afgeleverd.

betreffende manco overlegd kan worden c.q. een afwijkende

2.5.
VLOERETTE is op generlei wijze aansprakelijk voor schade ,

wijze van handelen is geboden.

ontstaan bij opdrachtgever en/of derden i.v.m. geleverde

4.7.
Indien tijdig is gereclameerd en de reclame van opdrachtgever

goederen of diensten tenzij de schade zijn oorzaak vind in grove

gegrond is heeft VLOERETTE de keuze tussen herleven of

schuld bij uitvoering van de overeenkomst.

reparatie. Tot enige verdere verplichting is VLOERETTE Semiet

2.6.
Retour zendingen dienen op het factuur vermelde adres van

gehouden , met name niet tot het betalen van schadevergoedingen dan

VLOERETTE te worden geretourneerd uiterlijk binnen 14

wel vergoedingen van gemaakte extra onkosten ter zake. Artikel 2.5 is

dagen na leveringsdatum, onbeschadigd en in de ongeopende

hierbij uitdrukkelijk van toepassing.

verpakking Hiervan zijn uitdrukkelijk uitgesloten de niet in

4.8.
Elke aanspraak op garantie vervalt ( overeenkomstig met en onder

standaard assortiment van VLOERETTE opgenomen goederen.

verwijzing naar het bepaalde in artikel 4.1. ) indien derden

werkzaamheden hebben verricht aan of in verband met de door

3.
Betaling

VLOERETTE geleverde goederen, tenzij door opdrachtgever

3.1.
Bij het aangaan van een  overeenkomst tot levering van goederen

wordt aangetoond, dat ter zake geen causaal verband bestaat.

kan verlangd worden, dat een door VLOERETTE te bepalen

4.9.
Elke aanspraak op garantie vervalt, indien de door VLOERETTE

percentage van het te betalen bedrag vooraf voldaan wordt. Dit

geleverde goederen gebruikt/verwerkt zijn voor een ander doel dan

percentage bedraagt ten hoogste 50 %. Betaling van het resterende

waarvoor deze goederen bestemd zijn dan wel op een andere wijze

bedrag geschied bij levering, waarbij VLOERETTE gerechtigd

dan voorgeschreven ( opslag hieronder uitdrukkelijk begrepen ).

is om voor aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te

4.9.A
Zolang opdrachtgever in verzuim is, geldt eventuele garantie niet.

verlangen en bij uitblijven hiervan de uitvoering van de

overeenkomst te staken.

5.
Ontbinding

3.2.
Alle betalingen moeten geschieden te kantore van VLOERETTE

5.1.
Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan

of op een door VLOERETTE aan te wijzen

enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met

bank of postrekening.

VLOERETTE gesloten overeenkomst mocht voortvloeien,

3.3.
Betaling dient te geschieden a contant, tenzij anders overeengekomen,
alsmede in geval van opheffing van opdracht gevende instanties of

doch in ieder geval binnen 8 dagen na factuurdatum.

faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van

3.4.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VLOERETTE

het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege

is het de opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen

in verzuim te zijn en heeft VLOERETTE het recht zonder enige

jegens VLOERETTE te compenseren met een vordering op
ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de
VLOERETTE uit welke hoofde dan ook. overeenkomst ( ten dele ) te ontbinden, zonder dat zij tot enige

3.5.
Tot aan de algehele voldoening van de door opdrachtgever aan  schadevergoeding of garantie gehouden is , doch onverminderd de

VLOERETTE verschuldigde betalingen behoudt laatstgenoemde haar verdere toekomende rechten, in deze gevallen is elke

de eigendom van alle door haar geleverde goederen , zulks vordering, welke VLOERETTE ten laste van de opdrachtgever
tot zekerheid voor betaling van al het haar toekomende, niets heeft of krijgt, terstond en volledig opeisbaar.

uitgezonderd. Tevens behoud VLOERETTE zich  uitdrukkelijk het recht van retentie voor.

VLOERETTE heeft het recht bij niet , niet tijdige – of gedeeltelijke betaling de geleverde goederen terug te halen bij de opdrachtgever.

3.6.
Iedere betaling wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste
openstaande vordering.

VLOERETTE is steeds gerechtigd openstaande vorderingen te verrekenen met de door haar uit welke hoofde dan ookte verrichten betalingen.

Alle diensten onder één dak

Bij Vloerette denken wij in oplossingen

Vraag ons voor Advies

Of het nu gaat om het beoordelen of inmeten van uw vloer, egaliseren, schuren, trapbekleding, of het bepalen van de juiste ondervloer tot het leggen van de nieuwe vloer en perfecte plint afwerking

All Copyrights Reserved By Vloerette